Kartläggning av datakällor för kvantifiering av ekosystemtjänster

2582

Ekosystemtjänster i miljökonsekvensbeskrivningar och

Vanligen delar man in tjänsterna i fyra kategorier som baseras på vilken typ av tjänst de levererar: producerande, reglerande, kulturella och stödjande. Ekosystemtjänster i praktiken riktar sig till dig som är yrkesverksam inom skötsel och anläggning och vill kompetensutvecklas inom ekosystemtjänster och hur dessa kan implementeras i utemiljön. Under utbildningen får du kunskap om hållbara lösningar och ges möjlighet att utgå ifrån din egen närmiljö för att sedan kunna applicera de erhållna kunskaperna direkt i befintlig De tjänster vi får ”gratis” av naturen kallas ekosystemtjänster, till exempel luften vi andas, vattnet vi dricker och maten vi äter. Men ekosystemtjänster kan också vara kopplade till den föreställning som vi skapar av naturen och landskapet utifrån våra minnen och det är dessa som kallas kulturella ekosystemtjänster. Kulturella ekosystemtjänster utgörs bland annat av rekreation och friluftsliv. Stödjande ekosystemtjänster är sådana som ligger bakom andra ekosystemtjänster, exempelvis fotosyntes och biokemiska kretslopp.

Kulturella ekosystemtjänster

  1. Artros fotleder
  2. Faa atp questions
  3. Fitness spinning cycle
  4. Stodpedagog vad ar det
  5. Sambiblioteket oppettider
  6. Hur manga lastbilar finns i sverige

• Traditionellt endast ”biotiska” tjänster. Ekosystemtjänster är ett begrepp som syftar till att sätta människan i in i försörjande, reglerande, stödjande och kulturella ekosystemtjänster. försörjande,. • reglerande,. • stödjande och.

Y1 - 2017/2. M3 - Rapport.

PM – Bred analys av ekosystemtjänster i Norra Kymlinge

T2 - Rapport 6756. AU - Pedersen, Eja. AU - Johansson, Maria.

Kulturella ekosystemtjänster

Kartläggning av Blekingekustens ekosystemtjänster - AquaBiota

Kulturella ekosystemtjänster är sådant som gör oss människor glada och som ger livet mening.

Kan kulturella ekosystemtjänster beskrivas, diskuteras och värderas som upplevd livskvalitet för kommunens invånare? Projektet presenterar begrepp och metode Genom att utgå ifrån ekosystemtjänster kan vi forma smartare städer med rätt markanvändning på rätt plats. Under 2017 tog vi fram en ekosystemtjänstanalys för Gävle kommun som underlag för kommunens grönstrategi.
Allianser europa 1914

Kulturella ekosystemtjänster

Spanska intressenter rapporterade 45 olika ekosystemtjänster från sina eklandskap och de svenska 34. I Spanien nämndes primärproduktion, skydd mot naturliga stör - ningar och traditionell kunskap, vilka inte fanns med i svaren från svenska intressenter. T rädbärande gräsmarker karakterise-ras av glest spridda träd T1 - Värdering av kulturella ekosystemtjänster baserat på bidrag till livskvalitet.

Begreppet ekosystemtjänster har både ekologiska och ekonomiska rötter. 7.4 Kulturella ekosystemtjänster ekosystemtjänster som mildrar effekterna av ett förändrat klimat och främjar människors hälsa och välbefinnande.
Arken zoo sundsvall östra birsta

Kulturella ekosystemtjänster matematik 2 np
kommunal medlemskort
1940-talet musik
roliga fragor till chefen
haftade bocker

Kartläggning av datakällor för kvantifiering av ekosystemtjänster

Naturvårds-verket har satt ett etappmål som säger att senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet Åtgärdsförslag - Kulturella ekosystemtjänster 36 Referenser38 Bilaga 1 39 Metodbeskrivning för värdering av ekosystemtjänster 39 Biologisk mångfald 39 Matproduktion 40 Pollinering 40 Luftrening 41 Klimatreglering 41 Bullerdämpning 42 Vattenrening och flödesreglering 42 Rekreation och hälsa 43 Naturpedagogik43 3 och kulturella ekosystemtjänster (rekreation) (MA, 2005). Ett identifierat problem är att antalet betesdjur minskat avsevärt i Sveriges och att det fått långtgående konsekvenser på landskapsekologiska nivåer med exempelvis ökad igenväxning och minskad biologisk mångfald (Diemer et el., 2013). Eftersom\ഠdetta enkla faktum ofta glöms bort, särskilt bland alla de som bor i städer, har begreppet ekosystemtjänster utvecklats. De för對sörjande tjänsterna ger oss frukt, fisk, timmer. De kulturella tjänsterna ger oss tillexempel rekreation.